Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Silk Epoque by Olga Ziemann

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Sklep internetowy https://silk-epoque.com prowadzony jest przez Olgę Ziemann prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Silk Epoque Olga Ziemann” ul. Świerkowa 2, 83–330 Glincz, NIP: 583-299-00-79, REGON: 363107917.
 2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Dni robocze — dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  • Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego,
  • Konsument — Klient będący osobą fizyczną, dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Koszyk — funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlanie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia przed jego złożeniem,

§2 Korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień na produkty, jest niezbędne aktywne konto poczty elektronicznej (e mail).
 2. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego lub wykorzystywanie go do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 3. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę jest oświadczeniem o przyjęciu oferty. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e mail. W przypadku braku potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia w terminie 7 dni umowa nie zostaje zawarta – wszelkie dokonane płatności zostają niezwłocznie zwrócone Klientowi.
 4. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, po zarejestrowaniu się zgodnie z niniejszym regulaminem lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 5. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 6. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Konsument dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. Łączna kwota obejmująca cenę jak również o koszty dostawy oraz inne koszty wskazana jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 7. Sprzedawca może wprowadzać rabaty dla zarejestrowanych klientów, przeprowadzać akcje promocyjne, kody rabatowe oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 8. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia objętego promocją lub rabatem jest pakiet lub zestaw promocyjny, prawo do odstąpienia od umowy o którym mowa w § 7 może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego (nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego).
 9. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko (nick opcjonalnie), adres e mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji.
 10. Rejestracja w Sklepie Internetowym tworzy konto Klienta i pozwala na:
  o zakupy w sklepie internetowym
  o przeglądanie historii zamówień
  o wzięcie udziału w programie lojalnościowym
  o udział w promocjach przeznaczonych tylko dla użytkowników posiadających konto Klienta
 11. Rejestracja w Sklepie Internetowym jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego jest nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 12. Logowanie przez Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 13. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Usuniecie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta. Konto można usunąć przez panel Klienta, bez kontaktu ze Sprzedawcą.
 14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w przypadku:
  • naruszenia praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego
  • powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 15. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 16. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry (przelew), Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówione produkty, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Klienta wysyłana jest na adres e mail komunikacja dotycząca braku płatności. Zamówienie nie opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zostaje anulowane.

§3 Płatności

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności w następujący sposób:
  • przelewem bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • za pośrednictwem systemu płatności PayU (Blik, Karty, Szybkie przelewy, Raty PayU)
 2. Przelew bankowy należy zrealizować na następujący rachunek bankowy:
  Santander Bank Polska S.A. 15 1090 1102 0000 0001 3696 3542.
 3. Dla przelewów zagranicznych:
  Santander Bank Polska S.A. PL56109011020000000136963580
  SWIFT: WBKPPLPP

§4 Dostawa zamówień

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Unii Europejskiej,
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru (przewidujące stosowne sposoby płatności):
 3. Kurier Fedex oraz Paczkomaty InPost – na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (przelew, PayU),
 4. Kurier UPS – na terenie Unii Europejskiej, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (przelew),
 5. Sprzedawca podaje przy produktach czas realizacji zamówienia. Termin podany w dniach oznacza dni robocze (chyba że zaznaczono inaczej), liczone od dnia wpływu pełnej zapłaty za zamówienie (przelew).
 6. W przypadku zamówień przedpremierowych lub zamówień na życzenie Kupujących realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu premiery lub terminie określonym przez sprzedawcę wskazanym na stronie danego produktu lub usługi. W przypadku zmiany podanej przy zamówieniu daty, w szczególności przesunięcia daty premiery przez producenta, Klient zostaje poinformowany o powyższym fakcie i nowej dacie realizacji na adres email podany przy zamówieniu.
 7. Jeśli zamówiono produkty o różnym czasie realizacji dostawa następuje w terminie realizacji produktów o najdłuższym czasie oczekiwania (po skompletowaniu całego zamówienia).
 8. Koszty dostawy towaru wynoszą: Kurier Fedex – 22 PLN, Paczkomaty InPost – 13,99 PLN, Kurier UPS – 23 EUR.

§5 Reklamacje

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę:

 1. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:
  • pisemnie na adres Sprzedawcy: Silk Epoque Olga Ziemann ul. Świerkowa 2, 83–330 Glincz,w formie wiadomości email na adres: olga@silk-epoque.com
 6. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu najszybszego jego rozpatrzenia należy podać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e mail, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (określenie towaru, data zakupu i/lub numer zamówienia), opis wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.
 7. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 14dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Ewentualne zwroty towaru należy przesyłać w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą na adres: Silk Epoque Olga Ziemann ul. Świerkowa 2, 83–330 Glincz.

§6 Gwarancja

Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot (gwaranta). Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta.

 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej o których mowa w § 5.
 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej reklamując produkt bezpośrednio do gwaranta lub skorzystać z uprawnień przysługujących mu w stosunku do Sprzedawcy z tytułu rękojmi zgodnie z § 5.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 7 pkt 7–8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: olga@silk-epoque.com lub pisemnie na adres: Silk Epoque Olga Ziemann ul. Świerkowa 2, 83–330 Glincz.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
 3. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 4. dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, a dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony — od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. dla pozostałych umów — od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Silk Epoque Olga Ziemann ul. Świerkowa 2, 83–330 Glincz
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  o o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  o w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  o w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  o w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  o w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  o w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
  o w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  o w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
  o w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  o o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  o zawartej w drodze aukcji publicznej,
  o o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  o o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Olga Ziemann prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Silk Epoque Olga Ziemann” ul. Świerkowa 2, 83–330 Glincz, NIP: 583-299-00-79, , REGON: 363107917 który przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
 2. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:
 3. Zawarcia i wykonania umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. Spełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności prowadzenia dokumentacji księgowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Administrator przetwarza dane przekazane mu w związku z zawarciem lub realizacją umowy, w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e mail, adres.
 7. Podanie danych jest konieczne do realizacji umowy oraz ze względu na obowiązki ustawowe Administratora (w szczególności — obowiązki podatkowe). Brak podania danych uniemożliwia zawarcie oraz kontynuowanie umowy i wykonanie ustawowych obowiązków ciążących na administratorze jako przedsiębiorcy.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Administratora, a także dostawcom zamówionych towarów wybranych przez Klienta.
 9. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
 10. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 11. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości drogą pisemną na wyżej podany adres Administratora, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olga@silk-epoque.com.
 13. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogły się pojawić w związku z zawartą umową. Dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Dane przechowywane są nie dłużej niż okres wynikający z przepisów prawa stanowiących podstawę przetwarzania danych, m.in. okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, na które ma wpływ zawarta umowa.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa autorskie, prawa do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do logotypów zamieszczanych na stronie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, obowiązku dostosowania się do rozstrzygnięć uprawnionych władz publicznych, wprowadzenia nowych funkcjonalności Sklepu internetowego, zmiany możliwych sposobów realizacji zamówień (w tym: zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy), usunięcia niejasności lub błędów w regulaminie, zmiany danych Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie sklepu stosownej informacji o zmianie regulaminu, a także prześle na adres e mail Klientów, którzy dokonali rejestracji, stosowną informację na temat zmiany regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w nowym brzmieniu w formacie .pdf). Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.